کمپین شخصیت سرمایه گذاری من

تعداد سوالات : ۲۰

مدت زمان: ۵ دقیقه

توضیحات آزمون از زبان دکتر موسوی